Tóc

Tóc

Tóc là cấu trúc sừng hình sợi dài, dẫn xuất của biểu bì da, bao phủ da đầu của người.

1
Tóc

Nghe thử 30s

04:06

Tóc
Tóc
00:00
--:--