Đêm Cuối Mẹ Ru Con

Đêm Cuối Mẹ Ru Con

Anh em nào phải người xa Ầu ơ lý ru con Cánh võng mẹ ru Con ơi con ngủ cho lành Đêm cuối mẹ ru con

1
Anh Em Nào Phải Người Xa

Nghe thử 30s

02:01

2
Ầu Ơ Lý Ru Con

Nghe thử 30s

02:01

3
Cánh Võng Mẹ Ru

Nghe thử 30s

05:32

4
Con Ơi Con Ngủ Cho Lành

Nghe thử 30s

02:09

5
Đêm Cuối Mẹ Ru Con

Nghe thử 30s

05:05

Anh Em Nào Phải Người Xa
Anh Em Nào Phải Người Xa
00:00
--:--