Dinosaur Safari

Công viên mô hình gồm 6 khủng long, 4 cây, 1 núi lửa, 1 bìa minh họa 70cm x 80cm
45 phút audio, gắn vào 3 khủng long với 3 chủ đề Dinosaur Park, Dinosaur Show, Dinosaur Theatre
Gia công tại Trung Quốc, nội dung và sáng tạo thực hiện bởi KIDPOD
Cách thức hoạt động: bé chỉ cần đặt khủng long có gắn đế lên KIDPOD, tệp audio adventures đã gắn sẵn và không thể thay đổi được như KIDPAL. 

Trích đoạn Dinosaur Show

590.000đ

Thông tin sản phẩm