Thông tin Dinosaur Safari

optionCông viên mô hình gồm 6 khủng long, 4 cây, 1 núi lửa, 1 bìa minh họa 70cm x 80cm
option45 phút audio, gắn vào 3 khủng long với 3 chủ đề Dinosaur Park, Dinosaur Show, Dinosaur Theatre
optionGia công tại Trung Quốc, nội dung và sáng tạo thực hiện bởi KIDPOD
optionCách thức hoạt động: bé chỉ cần đặt khủng long có gắn đế lên KIDPOD, tệp audio adventures đã gắn sẵn và không thể thay đổi được như KIDPAL. 
Trích đoạn Dinosaur Show
590.000đ